کد خبر : 49226
تاریخ : 1400/9/11
گروه خبری : شهر

روحیه فضا برای توسعه حمل‌ونقل درون شهری فراهم شود

 وی افزود: ضرورت دارد روحیه فضا برای گسترش حمل‌ونقل عمومی فراهم شود و راهکارهای تکمیلی مثل پیاده‌مداری، اختلاط کاربری، محله محوری، ساماندهی معابر و جانمایی متناسب ایستگاه‌های مختلف حمل‌ونقل نیز مدنظر قرار بگیرد. وی تصریح کرد: به طور کلی باید به مسئله حمل‌ونقل باید به طور سیستمی توجه شود و ویژگی‌های مکانی، جغرافیایی و وضعیت اقتصادی هر شهر نیز در ایجاد خطوط آن مدنظر قرار بگیرد؛ به عنوان مثال ایجاد تراموا در شهرهای کم شیب ساحلی یا کویری امکان‌پذیرتر است و ایجاد چنین سیستم حمل‌ونقلی در شهرهای کوهستانی توصیه نمی‌شود. عموچی تاکید کرد: چنانچه هرکدام از معیارهای دخیل در طراحی سیستم حمل‌ونقل عمومی نادیده گرفته شود، کارایی حمل‌ونقل شهری نیز کاهش پیدا می‌کند لذا نیاز است حمل‌ونقل به عنوان یک فاکتور مهم در توسعه شهری در نظر گرفته شود در حالی که متأسفانه همیشه توسعه شهرهای ایران بدون توجه به این مهم انجام می‌شود.

  لینک
https://sepehrnewspaper.com/Press/ShowNews/49226