کد خبر : 60845
تاریخ : 1401/7/12
گروه خبری : متن‌زندگی

برای دیگران زندگی می‌کنید؟


خشم، حسادت و حسرت شما ناپایدار خواهند شد و حتی غم شما هم ناپایدار می‌شود؛ این موضوعات وقتی محقق خواهد شد که هیچ چیز را به خود نگیرید.

  لینک
https://sepehrnewspaper.com/Press/ShowNews/60845