شناسه خبر:60845
1401/7/12 09:36:58

سپهرغرب، گروه متن زندگی: زمانی که شما شدیدا عادت کردید که هیچ چیز را به خود نگیرید و برای تان مهم نباشد دیگران نسبت به شما چطور فکر می‌کنند، آرامش واقعی را احساس خواهید کرد؛ از خیلی از ناراحتی‌ها در زندگی دوری خواهید کرد.


خشم، حسادت و حسرت شما ناپایدار خواهند شد و حتی غم شما هم ناپایدار می‌شود؛ این موضوعات وقتی محقق خواهد شد که هیچ چیز را به خود نگیرید.

شناسه خبر 60845