شناسه خبر:63516
1401/9/17 09:32:36

سپهرغرب، گروه اقتصادی: بانک جهانی از بهبود وضعیت دو شاخص حکومت‌داری در ایران با روی کار آمدن دولت سیزدهم در سال 2021 و ثبات 3 شاخص خبر داد.

بانک جهانی جدیدترین برآورد خود از 6 شاخص حکومت‌داری در کشورهای مختلف جهان ازجمله ایران را منتشر کرده است.
بر اساس برآوردهای این نهاد بین‌المللی دو شاخص حکومت‌داری در ایران طی سال 2021 که هم‌زمان با روی کار آمدن دولت سیزدهم است نسبت به سال 2020 بهبود پیدا کرده و 3 شاخص نیز بدون تغییر باقی مانده است.
شاخص‌هایی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته‌اند عبارت‌اند از پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری، ثبات سیاسی و نبود خشونت، کارآمدی دولت، کیفیت مقررات و قوانین‌، حاکمیت و اجرای قانون، و کنترل فساد. به هر کشور نمره‌ای از منفی 2٫5 تا مثبت 2٫5 برای هر یک از این شاخص‌ها داده شده است که هرچه این نمره بیشتر باشد دلالت بر وضعیت بهتر کشور مربوط در آن شاخص دارد.
بر اساس محاسبات بانک جهانی، در سال 2021 کارآمدی دولت ایران نسبت به سال قبل از آن بیشتر شده است. نمره ایران از نظر شاخص کارآمدی دولت در سال 2021 بالغ بر منفی 0٫9 اعلام شده است. ایران در سال 2020 از نظر این شاخص نمره منفی یک را به دست آورده بود.
ثبات سیاسی ایران در سال 2021 نیز نسبت به سال قبل از آن بهبود یافته و در حالی که ایران در سال 2020 نمره منفی 1٫7 را از این نظر به دست آورده بود در سال 2021 نمره منفی 1٫6 را کسب کرده است که نشان‌دهنده افزایش 0٫1 واحدی نمره ایران در این زمینه است.
بانک جهانی نمره دولت ایران در شاخص پاسخگویی و مسئولیت پذیری در سال 2021 را منفی 1٫5 اعلام کرده است که این رقم نسبت به سال قبل افزایش یا کاهشی نداشته است.
وضعیت دولت ایران نسبت به شاخص کنترل فساد و حاکمیت قانون نیز تغییری نسبت به سال قبل از آن نداشته است. ایران در شاخص کنترل فساد طی سال 2021 نمره منفی 1٫1 و در شاخص حاکمیت قانون نمره منفی 0٫9 را به دست آورده که تغییری نسبت به سال قبل از آن نداشته است.
کیفیت قوانین و مقررات تنها شاخصی بوده است که نمره ایران در سال 2021 نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته است. نمره ایران در شاخص کیفیت قوانین و مقررات در سال 2020 بالغ بر منفی 1٫5 اعلام شده بود که این رقم در سال 2021 به منفی 1٫6 رسیده است.

شناسه خبر 63516