شناسه خبر:57106
1401/4/6 09:23:06

سپهرغرب، گروه متن زندگی: دروغ گفتن به ضربت لازم ماند که اگر نیز جراحت درست شود، نشان بماند.

چون برادران یوسف که به دروغی موسوم شدند نیز به راست گفتن ایشان اعتماد نماند. قالَ بَل سَوَّلَت لَکُم اَنفُسُکُم اَمرا.

یکی را که عادت بود راستی  ................................... خطایی رود در گذارند از او  

 و گر نامور شد به قول دروغ ...................................  دگر راست باور ندارند از او

شناسه خبر 57106