شناسه خبر:63156
1401/9/9 08:35:16

سپهرغرب، گروه اقتصادی: گمرک ایران در پی درخواست سازمان غذا و دارو، موضوع کاهش حقوق و تعرفه گمرکی شیرخشک دارویی از 4 به یک درصد را ابلاغ کرد.

علی وکیلی مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات سراسر کشور موضوع کاهش حقوق گمرکی و کاهش یا معافیت مالیات بر ارزش افزوده شیر خشک دارویی اطفال با نظر سازمان غذا و دارو را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه که دوم آذر ماه صادر شده، آمده است: پیرو بخشنامه‌های شماره 57/1401/290131 مورخ 1401/3/3 و 83/1401/381964 مورخ 1401/3/23 (در خصوص کالاهای مشمول کاهش حقوق گمرکی چهار درصد 4 به یک درصد (1 و شماره 69/1401/331197 مورخ 1401/3/11 (فهرست 3 نوع شیر خشک رژیمی - متابولیک مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه شماره 222/1401/1091440 مورخ 1401/8/1 (نحوه اقدام مالیات بر ارزش افزوده دارو و لوازم مصرفی درمانی با توجه به اعلام نظر سازمان غذا و دارو)، به پیوست تصویر نامه شماره 655/27258 مورخ 1401/4/2) شناسه 11546042 و تصویر نامه شماره 655/77031 مورخ 1401/8/23 (شناسه 12384937) سازمان غذا و دارو به انضمام یک فقره فایل اکسل حاوی 190 ردیف شیرخشک رژیمی - متابولیک دارای کد IRC جهت اقدام لازم به شرح ذیل و یا رعایت سایر مقررات ارسال می‌گردد:

1 - پیرو بخشنامه ردیف 57 و 83 سال جاری و با توجه به نامه‌های فوق الذکر سازمان غذا و دارو و پاورقی تعرفه 0402 جداول تعرفه منضم به آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات شیر خشک دارویی اطفال رژیمی – متابولیک) ذیل تعرفه‌های 04021010 – 04021090 – 4022110 و 4022120، مشمول معافیت جز (2) بند (ه)) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 و کاهش حقوق گمرکی از چهار درصد به یک درصد است و کاهش حقوق گمرکی به یک درصد در هر مورد منوط به اعلام نظر سازمان غذا و دارو بر روی اظهارنامه مربوطه خواهد بود.

2- پیرو بخشنامه ردیف 69 و 222 سال جاری و با توجه به نامه‌های فوق الذکر سازمان غذا و دارو، شیر خشک دارویی اطفال رژیمی - متابولیک) ذیل تعرفه‌های 04021010 - 04021090 - 4022110 و 04022120 مشمول معافیت و یا کاهش مالیات بر ارزش افزوده موضوع جز (15) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره (1) بند (الف) ماده (9) قانون مزبور است و نحوه اقدام در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده شیر خشک دارویی و اعلام نظر سازمان غذا و دارو مطابق بند (ب) بخشنامه شماره 222/1401/1091440 مورخ 1401/8/1 خواهد بود.
این بخشنامه در پی مکاتبه حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو با علیرضا مقدسی رئیس کل گمرک ایران در خصوص حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده شیرخشک‌های دارویی، صادر شده است.
در این نامه که 23 آبان ماه صادر شده، آمده بود: با عنایت به مکاتبات صورت گرفته این سازمان در خصوص حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده مطابق با نامه‌های شماره 655٬73991 و 655/27258 مورخ 1400/12/29 و 1401/4/2 و بخشنامه شماره 100/128 مورخ 1401/02/19 و قانون بودجه 1401 کل کشور ترخیص شیرخشکهای دارویی به موجب جز (2) بند (ه) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 نرخ 4 درصد حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی برای این ردیف کالا به 1 درصد تقلیل یافته است.
با توجه به حساسیت شیرخشک‌های رژیمی و نیاز کودکان مبتلا به بیماری و با عنایت به سیاستهای این سازمان برای تأمین نیاز بازار به فرآورده‌های مذکور و جلوگیری از کمبود آن در کشور صدور مجوزهای ترخیص به صورت سیستمی و با ارسال پیام گمرکی در سامانه ترخیص TTAC به سامانه EPL گمرک توسط اداره کل امور فرآورده‌های طبیعی سنتی و مکمل برای کلیه فرآورده‌های شیرخشک رژیمی - متابولیک انجام می‌شود.
همچنین خاطر نشان می‌سازد موضوع طی بخشنامه شماره 655/27258 مورخ 4/2/ 1401 با درج کدهای تعرفه و فهرست فرآورده‌های مذکور به پیوست به آن وزارتخانه ابلاغ شده است.
 با توجه به عدم همکاری‌های گمرک شهریار تهران با شرکتهای وارد کننده شیرخشک‌های رژیمی و متابولیک برای ترخیص محموله‌های تائید شده از طریق سامانه ترخیص از سوی این اداره کل و اعلام صدور ترخیصیه صرفاً برای 25 درصد محموله به ازای پرداخت 4 درصد از حقوق گمرکی به شرکت خواهشمند است دستور فرمائید موضوع مجدد به گمرکات کشور به ویژه گمرک شهریار (تهران) برای اقدام مقتضی مطابق قوانین و مقررات جاری به‌منظور جلوگیری از رسوب کالا به‌ویژه فرآورده‌های شیرخشک رژیمی و غذای ویژه -متابولیک ابلاغ شود.

شناسه خبر 63156