شناسه خبر:80748
1402/12/27 13:22:38

اندک اندک نسیم بهاری وزیدن گرفته و همه هستی را در معرض شکوفایی قرارداده است ربیع قرآن جان‌ها را زنده می‌کند و بهار طبیعت دشت‌ها و باغ‌ها را از افسردگی به اذن الهی بیرون می‌آورد و این هریک از ما هستیم که خود را در معرض نسیم زنده‌شدن قرار می‌دهیم فقط کافی است به سمت نور حرکت کنیم در بازار یا هرجای دیگر کافی است که قلبمان را با خدمت به خلق خداوند حیات ببخشیم پشت ترازو، هنگام توزین کالا یا داد و ستد خداوند را مدنظر قرار دهیم

شناسه خبر 80748