شناسه خبر:60513
1401/7/2 10:20:27
دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌ها بررسی کرد؛

چرا طرح‌های سامان‌دهی «کودکان کار» به نتیجه نمی‌رسد

سپهرغرب، گروه اجتماعی: دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پس از 20 سال از اجرای نخستین طرح‌های سامان‌دهی کودکان کار، در گزارشی به دلایل اصلی شکست طرح‌های مداخله در سامان‌دهی کودکان کار و خیابان پرداخت.

دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان کودکان کار و خیابان در ایران، مفهوم شناسی گونه‌های کودکان کار و خیابان، شناسایی بسترهای بروز این پدیده و تهیه آمارهای دقیق از کودکان کار و خیابان را الزامات مهم تدوین طرح مداخله جامع دانست.
در گزارش دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌ها که به ارزیابی طرح‌ها و الگوهای مداخله و الزامات تدوین طرح مداخله جامع پرداخته، آمده است: افزایش جمعیت کودکان کار و خیابان به‌ویژه به دلیل همه گیریِ بیماری کرونا، نگرانی‌ها درخصوص این کودکان را افزایش داده است.
این گزارش یادآور شد: در گزارش نخست از سلسله گزارش‌های کودکان کار و خیابان، قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه مورد بررسی قرار گرفت و در پژوهش حاضر به ارزیابی طرح‌ها و الگوهای مداخله ای پرداخته شده که نهادهای مختلف در راستای انجام وظایف قانونی خود به انجام رسانده‌اند.
در این پژوهش الزامات تدوین طرح مداخله جامع تشریح شده و ذکر شده است که بیش از 20 سال از نخستین طرح‌های سامان‌دهی کودکان کار و خیابان می‌گذرد و نهادهای متولی، طرح‌های ساماندهی مختلفی در مواجهه با پدیده کودکان کار و خیابان طراحی و اجرا کرده‌اند. چالش‌هایی ازجمله «عدم پوشش انواع مختلف کودکان کار و خیابان»، «غلبه رویکرد جمع‌آوری بر جذب»، «تقلیلِ توانمندسازیِ کودکان کار و خیابان به مساعدت مالی»، «غلبه نگاه کوتاه‌مدت به توانمندسازی به جای فرایندی دیدنِ آن»، «عدم پوشش کودکان اتباع»، «عدم اجماع درخصوص نحوه مواجهه با پدیده کودکان کار و خیابان»، «عدم ارتباط صحیح سمن‌ها با نهادهای دولتی» و «عدم توجه به ریشه‌های بروز پدیده کودکان کار و خیابان» از دلایل اصلی شکست طرح‌های مداخله در سامان‌دهی کودکان کار و خیابان بوده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: در گزارش پیش رو «مفهوم‌شناسی گونه‌های کودکان کار و خیابان» و تفکیک کودکان کار، خیابان و زباله‌گرد، «شناسایی بسترهای بروز پدیده کودکان کار و خیابان» و همچنین «تهیه آمارهای دقیق از کودکان کار و خیابان» به عنوان سه الزام مهم در تدوین طرح مداخله جامع تشریح شده است.

شناسه خبر 60513